O projektu

O projektu


Informace o aktivitách CERME

Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci:

Níže si můžete přečíst podrobnější informace o cílech CERME, o tom, komu jsou naše služby především určeny, a také o tom, jakým způsobem je CERME financováno.

Pokud by vása zajímalo podrobné zdůvodnění teoretických východisek projektu CERME, naleznete je v textu Milana Fujdy "Možnosti využití religionistických znalostí v rámci multikulturní výchovy: Teoretická východiska projektu CERME", Sociologica - andragogica 2010, s. 55-70. Časopis je dostupný online zde.

Kontakt na nás naleznete zde.

Jaké jsou cíle projektu CERME?

Projekt CERME má za cíl přispět k překlenutí propasti, která zeje mezi požadavky, jež na učitele a učitelky klade probíhající kurikulární reforma, a znalostmi a dovednostmi, které jim zprostředkovává systém pedagogického vzdělávání. Učitelům a učitelkám pomáhá zvládnout výuku v oblasti, kterou Rámcové vzdělávací programy vymezují především průřezovým tématem Multikulturní výchova a odpovídajícími oblastmi vzdělávání v tematické oblasti Člověk a společnost, zejména v okruzích zaměřených na základy společenských věd, dějepis a zeměpis.

Komu jsou nabízené služby určeny?

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí/cké pracovníci/ice základních a středních škol, především učitelé a učitelky se specializací na základy společenských věd, dějepis a zeměpis. Služby poskytované v rámci projektu mohou bohatě využít též pedagogičtí/cké pracovníci/ice zodpovědní/é za poradenskou činnost: tedy výchovní/é poradci/kyně, školní metodici/čky prevence, školní speciální pedagogové/žky a školním psychologové/žky.

Kdo je za poskytování těchto služeb odpovědný a kdo jej financuje?

Projekt je realizován s podporou Evropského sociálního fondu a MŠMT ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za jeho úspěšný průběh je zodpovědný Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. S ním na projektu spolupracují Muzeum romské kultury v Brně a brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.