Identity v konfrontaci 2015/2016

Identity v konfrontaci 2015/2016


Základní informace

Kurz Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a formálně je součástí systému celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. Absolventi kurzu získají osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Kurz je formálně rozdělen do dvou semestrů, přičemž úspěšné ukončení prvního je podmínkou pro vstup do druhého semestru. 

Svým obsahem se kurz zaměřuje na ty tematické oblasti, jež by měl/a učitel/ka střední a základní školy zvládat, má-li úspěšně realizovat multikulturní výchovu, ale s ohledem na „průřezový charakter" MV pokrývá i relevantní aspekty průřezových témat Myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. V rámci kurzu je akcentována problematika stereotypů, sociálního vyloučení, utváření sociálních identit (včetně národních identit) a problematika kulturních odlišností. letošní běh bude zvlášť zaměřen na problematiku uprchlíků. Vzdělávací program i celý projekt CERME využívá poznatky religionistiky a historie společně s poznatky soudobé kulturní a sociální antropologie a snaží se jejich prostřednictvím učitelům/kám zprostředkovat vhled do palčivých problémů současné globální společnosti, opřený o porozumění jejich kontextu a širších souvislostí.

Program dvousemestrálního kurzu sestává z:

  1. Úvodního kontaktního setkání.
  2. Dvou odborných přednášek (témata přednášek budou vybrána s ohledem na požadavky a zájem účastníků vzdělávacího programu).
  3. E-learningové výuky kurzu Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/ky ZŠ a SŠ, která kromě hodnocení a on-line komunikace ze strany vyučujících umožňuje účastníkům kurzu také práci formou workshopů, vzájemné hodnocení, komunikaci nad odevzdanými úkoly a poskytování zpětné vazby.

Organizace výuky je podřízena cíli přispět k průběžnému převádění nových znalostí do pedagogické praxe. Kurz je rozdělen celkem do 8 seminárních bloků, z nichž každý kromě studijních materiálů, diskusí a zážitkových her obsahuje úkol, který spočívá v začlenění některé znalosti, dovednosti či tématu získaných během semináře do výuky, jejich reflexi. Každý/á účastník/ice tak může v průběhu kurzu a s přispěním zkušeností svých kolegů/yň i lektorů/ek kurzu a pracovníků/ic poradny Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci rozpracovávat vlastní vzdělávací plán (nejen) pro oblast multikulturní výchovy, jehož dílčí části může zároveň okamžitě testovat ve výuce a na základě získané zkušenosti dále upravovat.

Kde kurz probíhá?

Kontaktní setkání - Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna). Zde je podrobná mapa i s dopravním spojením z vlakového a autobusového nádraží.

On-line kurz - E-learnigová aplikace Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ELF

Jak se přihlásit?

Kurz lze objednat ZDARMA v Obchodním centru MU nejpozději do 15. září 2015.

Kdy kurz probíhá?

Konkrétní termíny kontaktních setkání budou upřesněny.