Vzdělávání: Identity v konfrontaci

Vzdělávání: Identity v konfrontaci


Základní informace

Níže uvedené informace se týkají kurzu, který probíhal formou pravidelných seminářů v roce 2012. Ne všechny jsou stále aktuální. Ovšem informace o obsahu a o případných možnostech aspoň části kurzu realizovat prostřednictvím seminářů uspořádaných na základě domluvy třeba právě na vaší škole, zústávají v platnosti.

Kurz Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a formálně je součástí systému celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě. Absolventi kurzu získají osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Probíhá formou seminárního cyklu uspořádaného do devíti seminárních bloků, z nichž každý zahrnuje průměrně tři tematické semináře po dvou vyučovacích hodinách (semináře probíhají jednou měsíčně). Kurz existuje také v intenzivní variantě uzpůsobené pro potenciální absolventky a absolventy s omezenými možnostmi dojíždět pravidelně na celodenní setkání do Brna. Tato forma je založena na našich výjezdech do regionů a práci s místními skupinami zájemců a zájemkyň. Více informací o ní nalzenete zde.

Svým obsahem se kurz zaměřuje na ty tematické oblasti, jež by měl/a učitel/ka střední a základní školy zvládat, má-li úspěšně realizovat multikulturní výchovu, ale s ohledem na „průřezový charakter" MV pokrývá i relevantní aspekty průřezových témat Myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. V rámci kurzu je akcentována problematika stereotypů, sociálního vyloučení, utváření sociálních identit (včetně národních identit) a problematika kulturních odlišností. Vzdělávací program i celý projekt CERME využívá poznatky religionistiky a historie společně s poznatky soudobé kulturní a sociální antropologie a snaží se jejich prostřednictvím učitelům/kám zprostředkovat vhled do palčivých problémů současné globální společnosti, opřený o porozumění jejich kontextu a širších souvislostí.

Organizace výuky je podřízena cíli přispět k průběžnému převádění nových znalostí do pedagogické praxe. Každý seminární blok proto kromě přednášek, diskusí a zážitkových her obsahuje úkol, který spočívá v začlenění některé znalosti, dovednosti či tématu získaných během semináře do výuky, jejich reflexi. Každý/á účastník/ice tak může v průběhu kurzu a s přispěním zkušeností svých kolegů/yň i lektorů/ek kurzu a pracovníků/ic poradny Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci rozpracovávat vlastní vzdělávací plán (nejen) pro oblast multikulturní výchovy, jehož dílčí části může zároveň okamžitě testovat ve výuce a na základě získané zkušenosti dále upravovat.

Kde kurz probíhá?

Velká zasedací místnost děkanátu FF MU, budova C, 2. patro (na samém konci chodby děkanátu), Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Zde je podrobná mapa i s dopravním spojením z vlakového a autobusového nádraží.

Seminární bloky Náboženské a etnické menšiny I. - III. budou probíhat v prostorách Muzea romské kultury na ulici Bratislavská v Brně (adresa zde).

Logistické informace týkající se exkurze do Třebíče budou ještě upřesněny.

Podrobný harmonogram vzdělávacího cyklu naleznete zde.

Jak se přihlásit?

Kurz začíná sice již v 28. 1. 2011, ale přihlašovat se můžete až do 28. 2. 2011 prostřednictvím elektronické přihlášky v informačním systému Masarykovy univerzity.

Kdy kurz probíhá?

Data dílčích seminárních bloků jsou následující: 28.1.2011, 24.2.2011, 23.3.2011, 19.4.2011, 12.5.2011, 13.6.2011, 20.9.2011, 14.10.2011 a 9.11.2011. S tematickou náplní seminářů a podrobným harmonogramem se lze seznámit zde.