Cíle a možnosti

Cíle a možnosti


Zde se dozvíte:

Co se v kurzu můžete naučit, komu je určen a jaké další výhody pro vás plynou z toho, že jej zaštiťují tři silné instituce, jakými jsou Masarykova univerzita, Muzeum romské kultury a Židovské muzeum v Praze.

Co se v kurzu můžete naučit?

V obecné rovině lze cíl seminárního cyklu vymezit jako snahu přispět k implementaci kurikulární reformy v oblasti multikulturní výchovy tím, že si učitelé/ky ZŠ a SŠ osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro její kvalitní realizaci v rámci své pedagogické praxe. Kurz je tedy koncipován tak, aby si jeho absolventi osvojili následující dovednosti:
 1. Prezentovat základní informace o náboženstvích, jež se významně podílela na utváření identit Evropanů (křesťanství, islám, judaismus), o významných kulturách, s nimiž Evropa a ČR přichází do bezprostředního kontaktu v rámci globalizující se společnosti (Čína, Indie, Vietnam, státy bývalé SSSR), a o významných menšinách žijících v Evropě a ČR (Romové, Ž/židé, Vietnamci, Ukrajinci).
 2. Objasňovat společenské procesy zahrnované pod pojmy modernizace a globalizace a vysvětlovat, (a) jaké společenské faktory vedou ke zvýšené migraci obyvatel v současné společnosti a k problémům uprchlictví a imigrace, (b) ekonomické a politické souvislosti uprchlictví a emigrace, (c) jaké společenské faktory vedou k utváření moderních národních identit a jejich problematizování v současné společnosti.
 3. Objasňovat pojmy jako kultura, tradice, identita, sociální vyjednávání, sociální vyloučení, stereotyp.
 4. Formulovat příčiny vedoucí ke vzniku stereotypních představ a zdůvodňovat v ekonomickém, politickém a historickém kontextu vznik xenofobních postojů jakož i zvýznamňování lokálních tradic a lokálních identit v rámci globální společnosti.
 5. Analyzovat roli médií při utváření postojů, stereotypů i identit v současné společnosti.
 6. Analyzovat konkrétní problémy multikulturního soužití a kriticky zhodnocovat postoje prezentované v médiích, každodenní komunikaci a v konkrétních formách politického jednání a občanského aktivismu s ohledem na jejich možné důsledky.
 7. Rozlišovat projevy připisování identity, utváření stereotypů a xenofobních postojů v každodenních projevech běžného (včetně školního) a občanského života a politiky, posuzovat jejich možné dopady a své názory zdůvodnit, formulovat jasné argumenty a k analýze, rozlišování a schopnosti kritické argumentaci vést i studenty prostřednictvím diskusí, projektů, analýz dokumentů a jiných úkolů.

Rozvíjením výše uvedených dovedností a předáváním konkrétních znalostí chce kurz Identity v konfrontaci a celý projekt CERME učitelům/kám napomoci:

 1. Vybírat a ve výuce otevírat témata multikulturní výchovy a umožňovat jejich uchopení žákům/yním a studentům/kám. V kurzu Identity v konfrontaci jsou tato témata vymezena především jako témata identity a jejího sociálního vyjednávání a utváření. S touto problematikou samozřejmě těsně souvisí otázky utváření stereotypů a s nimi svázaná problematika sociální exkluze a marginalizace. Tato témata jsou otevírána v praktických seminářích, v nichž jsou otázky identity, sociálního vyjednávání, sociální exkluze a marginalizace společně analyzovány a diskutovány, především na konkrétních případech z kulturních dějin a dějin náboženství, na případech náboženského ovlivňování veřejné sféry v současnosti a na problémech soužití zejména s židovskou a romskou menšinou v Evropě a ČR.
 2. Provádět kontinuální reflexi vlastní pedagogické praxe s ohledem na to, jakým způsobem pracují se studenty/kami s různým kulturním a sociálním zázemím. Cílem této reflexe je uvědomování si toho, nakolik
  • vlastní pedagogickou činností vylučují nebo naopak začleňují různé skupiny studentů/ek do výuky; nakolik vytváří ve své výuce „rovné příležitosti" pro všechny zúčastněné;
  • podněcují k utváření, nebo naopak rozkládání stereotypních představ o různých skupinách lidí, nakolik vytváří prostředí charakterizovatelné na jedné straně jako „různorodost bez bariér", nebo na straně druhé jako „společenství hranic" rozdělující různá společenství do skupin podle připsaných charakteristik identity.
 3. Tento cíl je neobyčejně významný, protože výchova a vzdělávání obecně, a multikulturní výchova zvláště, skýtá mnohá úskalí a pominutí rozličných významných „drobností" může vést k tomu, že dobře míněná a s nejlepším vědomím a svědomím prováděná multikulturní výchova přinese efekt přesně opačný, než bylo zamýšleno. Prostředek integrace se pak promění v prostředek vylučování nebo i stigmatizace konkrétních skupin osob. Tento problém je možná nejvýznamnějším a zároveň nejméně obecně známým problémem multikulturní výchovy a v projektu CERME je mu věnována odpovídající pozornost.

Komu je určen?

Cílovou skupinu projektu tvoří především pedagogičtí/ké pracovníci/e středních a základních škol. Projekt se zaměřuje zejména na uspokojení potřeb a požadavků učitelů se specializací na základy společenských věd, dějepis a zeměpis. Protože je ale jeho cílem pomoci učitelům/kám s výukou multikulturní výchovy stejně jako s uskutečňováním multikulturní výchovy ve smyslu pedagogické praxe, která nevede k sociálnímu vylučování, stereotypizaci a stigmatizaci skupin žáků, je vzdělávací program přínosný i pro učitele/ky 1. stupně ZŠ. Z analogických důvodů se počítá i se zájmem pedagogických pracovníků/ic zodpovědných za poradenskou činnost: výchovných poradců/kyň, školních metodiků/ček prevence, školních speciálních pedagogů/žek a školních psychologů/žek. S ohledem na cíl podpořit implementaci multikulturní výchovy v probíhající kurikulární reformě je seminární cyklus velice vhodný také pro ředitele/ky škol.

V prvním roce realizace projektu CERME (kalendářní rok 2011) je vzdělávací program určený výhradně pedagogickým pracovníkům/icím z Jihomoravského kraje.

Během období udržitelnosti projektu (tj. od roku 2012) bude kurz přístupný učitelům/kám bez regionálního omezení (tj. bez omezení na JMK).

Jaké jsou další výhody studia v rámci tohoto programu?

Výuka v kurzu je doplněna:

 1. Učebními texty, které
  • tematicky odpovídají náplni kurzu;
  • didakticky zohledňují potřeby učitelů/ek: obsahují jak studijní materiál určený přímo jim, tak i základní sadu doprovodných audiovizuálních pomůcek, textových příloh a úkolů využitelných přímo při výuce na ZŠ a SŠ;
  • existují ve dvou variantách – tištěné a elektronické. Zatímco tištěná varianta slouží především učitelům/kám k prohloubení jejich znalostí, elektronická verze je koncipována jako pomůcka do školní výuky.
 2. Možností využívat knihovnu poradny CERME. Knihovna je budována primárně s ohledem na potřeby pedagogů/žek v oblasti multikulturní výchovy a v oblastech těsně souvisejících.
 3. Možností využívat knihovny MU, Muzea romské kultury a brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.
 4. Možností využívat osobních konzultací s odborníky prostřednictvím poradny CERME při Ústavu religionistiky FF MU, Muzeu romské kultury a brněnské pobočce VKC Židovského muzea v Praze. V rámci poradny bude možné konzultovat o přípravu ŠVP.
 5. Možností využívat online služby poradny CERME: otázky a odpovědi, diskusní fóra o dobré praxi, často kladené dotazy týkající se multikulturní výchovy, články a hesla týkající se multikulturní výchovy, odkazy na další užitečné zdroje.