Obsah a průběh

Obsah a průběh


Níže naleznete:

Jakým tématům se věnují jednotlivé seminární bloky?

  1. Náboženství a kultura: Seminář je zaměřen na základní pojmy společenských věd (společnost, kultura, tradice, identita, náboženství, instituce, organizace, sociální vyjednávání, sociální exkluze, migrace, stereotyp atd.), pojetí společnosti a kultury v současných společenských vědách a roli náboženství a dalších kulturních zdrojů při vyjednávání sociálních identit.
  2. Náboženství v moderním světě: Zaměřuje se na společenské proměny shrnované pod pojmy modernizace a globalizace. Cílem je objasnit, co tyto procesy znamenají a jaké jsou jejich zejména politické a ekonomické důsledky. Rozebírány jsou proměny společenské role náboženství v moderním světě a zvláštní důraz je kladen na rostoucí význam nejprve tištěných a posléze i elektronických médií. Jsou analyzovány problémy identity a legitimizace společenského řádu v moderních společnostech. Zvláštní důraz je položen na utváření nacionalismu jako specificky moderní formy identity a na rozmanité reakce na utváření prostředí náboženské plurality.
  3. Náboženství a evropské identity: Zaměřuje se na náboženské tradice, jež významným způsobem formovaly identity Evropanů a Čechů (judaismus, křesťanství, islám). Ukazuje, jakou roli tyto tradice hrály v evropských dějinách, jaké identity byly v jejich kontextu artikulovány, jaké se snažily potlačit a jakých prostředků k tomu využívaly.
  4. Náboženství a asijské identity: Zaměřuje se na tradice, jež se významně podílely na utváření kultur a identit v Asii (tradicemi indického a čínského původu), na způsob, jakým se evropské představy o Asii podílely na utváření moderních evropských identit (zejména v kontextu kolonialismu) a na problémy, které přinášelo setkání Evropy a Asie a důsledky, které toto setkávání přineslo pro současný kulturní a politický vývoj Evropy a Asie a pro vzájemný vztah evropských a asijských zemí v rámci globální společnosti.
  5. Nová náboženství a sociální identita: stereotypizace a reprezentace: Na pozadí znalostí a dovedností získaných v dřívějších seminářích se tento poslední seminář vrací k základním otázkám identity, sociálního vyloučení, sociálního vyjednávání a tradice v kontextu modernizace, globalizace a utváření „společnosti sítí“ (Manuel Castells). Zaměřuje se pak především na problematiku kulturní a náboženské plurality a z ní vyplývajících problémů kritiky, nedorozumění, netolerance, marginalizace a konfliktu. Tato témata jsou analyzována především na příkladech vztahu společnosti a nových náboženství a na otázkách návratu náboženství do veřejné sféry a do politiky (tzv. desekularizace) a s ním související kritikou společnosti a někdy i fundamentalismem, násilím a jejich mediální prezentací.
  6. Náboženské a etnické menšiny I. Tragický osud Židů a Romů: Zaměřuje se na společenské podmínky, ideologické zdůvodnění a dějinný průběh židovského a romského holocaustu s důrazem na situaci v českých zemích. V historickém kontextu je tematizována i problematika antisemitismu.
  7. Náboženské a etnické menšiny II. Romská kultura: Prostřednictvím rozboru ústředních problémů dějin vztahů mezi romskými společenstvími, jež přicházela v průběhu dějin na evropské, zejména české území a majoritním obyvatelstvem jsou identifikovány významné historicky založené problémy vzájemného soužití romských populací a majoritních skupin a příčiny sociální exkluze romského obyvatelstva, jakož i strategie řešení vlastní marginalizace ze strany romských společenství. Dějiny znají i případy bezproblémového soužití majoritních a romských společenství a jejich oboustranné výhody. I tyto případy jsou analyzovány v kontextu hledání příčin „romského problému“ a možných způsobů jeho řešení.
  8. Náboženské a etnické menšiny III. Vzdělávání a výchova žáků: Zaměřuje se především na dva problémové okruhy: 1) Jak přistupovat k výuce romských žáků/yň a studentů/ek, zejména těch kteří/ré jsou zároveň postiženi/é sociálním vyloučením. Analyzuje okolnosti a důsledky sociálního vyloučení pro pedagogický proces, poukazuje na případná specifika domácích podmínek a motivace ke školní práci mezi sociálně vyloučenými romskými žáky/němi a studenty/kami a na problémy důvěry a spolupráce mezi vyloučenými romskými rodinami a školou. Snaží se učitele/ky vést k reflexi tohoto obecnějšího kontextu práce s žáky/němi ze sociálně vyloučených skupin a k promýšlení způsobů jejich začleňování do výuky a navazování důvěry ve vztahu k jejich rodinám a jejich začleňování do komunikace se školou a společného utváření vhodných podmínek pro vzdělávání. 2) Analyzuje vhodné možnosti výuky o Romech a jejich kultuře a dějinách v rámci kurzů dějepisu, společenskovědního základu a výtvarné, hudební a jazykové výchovy. Cílem je utvářet prostředky ne-vylučující a ne-stereotypizující výuky o významné menšině tváří v tvář řadě palčivých společenských problémů společenského soužití a rozšířenosti xenofobních postojů.

Struktura a časový rozpis kurzu

Podzimní semestr 2012      

Seminární blok

Seminář

Lektor/ka

Hodinová dotace

 Kontaktní setkání

Identity v konfrontaci: Cíle, prostředky, podmínky - kontaktní setkání k e-learningovému kurzu

Milan Fujda

2

1. Náboženství a kultura

 

Náboženství jako fenomén kultury

 

Milan Fujda, Lucie Čechovská

8

Kultura a společnost v pohledu společenských věd

Milan Fujda, Lucie Čechovská

2. Náboženství v moderním světě

 

Náboženství a procesy globalizace a sekularizace

 

Milan Fujda. Lucie Čechovská

 

8

 

Náboženství, média a politika

Milan Fujda. Lucie Čechovská

Náboženská situace v ČR

Milan Fujda. Lucie Čechovská

3. Náboženství a evropské identity

 

Křesťanství a evropské identity

 

Milan Fujda. Lucie Čechovská

8

Evropa a židovská diaspora

Milan Fujda. Lucie Čechovská

Islám: Utváření Evropy a jejího "druhého"

Milan Fujda. Lucie Čechovská


4. Náboženství a asijské identity

 

Dědictví kolonialismu a náboženství Indie

 

Milan Fujda. Lucie Čechovská

8


Buddhismusm jako světové náboženství


Milan Fujda. Lucie Čechovská


Náboženství a politika v Číně

Milan Fujda. Lucie Čechovská


ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA


Výběr tématu s ohledem na požadavky a zájem účastníků kurzu

 

Milan Fujda

2

       
Jarní semestr 2013      

5. Nová náboženství a sociální identita: stereotypizace a reprezentace

 

Nová náboženství a jejich vztah k okolí, tragické případy a problematika antikultovního hnutí

 

Milan Fujda, Lucie Čechovská

 

8

 

Nová náboženství: Modernita a globalizace

Milan Fujda, Lucie Čechovská

Náboženství v pozdně moderní době: Členství, reprezentace, konflikt

Milan Fujda, Lucie Čechovská

6. Náboženské a etnické menšiny I.: Tragický osud Židů a Romů

 

Dějiny antisemitismu a holocaustu

 

Milan Fujda, Lucie Čechovská

 

8

 

Dějiny Romů v Evropě se zřetelem na české země

Milan Fujda, Lucie Čechovská

Holocaust Romů

Milan Fujda, Lucie Čechovská


7. Náboženské a etnické menšiny II.: Romská kultura

 

Proměny romské kultury v českých zemích a na Slovensku

 

Milan Fujda, Lucie Čechovská

 

8

 

Romská a romistická literatura

Milan Fujda, Lucie Čechovská

Romové a náboženství

Milan Fujda, Lucie Čechovská


8. Náboženské a etnické menšiny III.: Vzdělávání a výchova žáků


Vietnamská menšina v ČR: Náboženství, kultura, soužití


Milan Fujda, Lucie Čechovská
            8

Jak vyučovat o romské kultuře v kontextu aktuální situace

Milan Fujda, Lucie Čechovská

Vzdělávání romských žáků

Milan Fujda, Lucie Čechovská

ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA


Výběr tématu s ohledem na požadavky a zájem účastníků kurzu


Milan Fujda

             2

Počet hodin celkem

  70