Vyučující

Vyučující


Lektorský kolektiv je tvořen zkušenými vědecko-pedagogickými pracovníky dlouhodobě profesionálně působícími na Masarykově univerzitě v Brně, Komenského univerzitě v Bratislavě, v Muzeu romské kultury v Brně a Židovském muzeu v Praze a v neziskové organizaci Klub Hanoi zaměřující se na integrací Vietnamců do české společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.

Mgr. Helena Balabánová

Občanského sdružení SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Ostrava. Vedoucí manažerka občanského sdružení, pedagožka, didaktička.

Pracovní odborné zaměření: problematika základního vzdělávání dětí z tradiční romské komunity v hlavním vzdělávacím proudu, multikulturní vzdělávání v základní škole, sociální a komunitní programy pro občany ohrožené sociálním vyloučením.

Dosažené vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. - učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči).

Odborná praxe: praxe v oblasti učitelství, vedení Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě, praxe v oblasti metodiky pro základní školství se zaměřením na speciální školství, koordinátorka pro národnostní menšiny a záležitosti romské komunity, autorka projektů realizovaných v neziskovém sektoru (Vzdělávací koncepce Církevní základní školy P. Pittra, Ostrava; Romské děti v českých školách – pedagogický experiment, Komplexní komunitní program pro romskou komunitu v lokalitách katastrálního území Ostravy), autorka projektu TERNE ČHAVE (Mladí lidé) – projekt odborného vzdělávání pedagogických pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zaměřený na rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže; autorka řady studií o vzdělávání romských dětí (MENT, SOCIOKLUB), autorka schváleného koncepčního materiálu Strategie integrace romské komunity v Moravskoslezském kraji pro léta 2006-2009, odborná přednášková činnost na Ostravské Univerzitě, odborné stáže ve Velké Británii, USA a Španělsku.

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

docent Ústavu religionistiky

Pracovní odborné zaměření: buddhismus; obnova náboženského života ve Vnitřní Asii (Burjatsko,Mongolsko)

Dosažené vzdělání: Mgr. a CSc. (filozofie), doc. (historie)

Odborná praxe: VŠ pedagog na Ústavu religionistiky FF MU, přednášky v zahraničí (Cambridge, Velká Británie; Burlington, Bloomington, Chicago, USA; Vídeň; Szeged), publikace v odborných časopisech (Religio, Hieron, Pantheon, Studia Orientalia Slovaca; Archív orientální; State, Religion and Society (Oxford); Studia Asiatica; publikace ve sbornících a monografiích, projekty podporované FP 6 (Evropská komise), GAČR, FRVŠ, Fond děkana FF MU.

Mgr. Lucie Čechovská

Muzeum romské kultury, Brno. Lektorka – pedagožka volného času a pracovnice poradny Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) v Muzeu romské kultury.

Pracovní odborné zaměření: práce s romskými žáky – vzdělávání, volný čas, profesní směřování; desegregace romských žáků; téma náboženství v multikulturní výchově.

Dosažené vzdělání: FF MU – religionistika (Bc., Mgr. navazující studium).

Odborná praxe: lektor – pedagog volného času pro práci s romskými dětmi v Muzeu romské kultury; projekty podpořené MŠMT (Doučování romských žáků základních škol), Roma Education Fund (Odborná asistence pro rodiče sociálně znevýhodněných dětí v oblasti předškolního a základního vzdělávání).

PhDr. Rudolf Fišer, CSc.

Židovské muzeum v Praze, důchodce

Dosažené vzdělání: FF MU (během studií přejmenována na UJEP) Mgr. dějepis–čeština, PhDr. a CSc. (historie).

Odborné zaměření: dějiny Třebíče, struktura obchodních sítí v raném novověku, struktura městského osídlení ve středověku a raném novověku.

Odborná praxe: učitel češtiny a dějepisu, odborným asistentem na katedře historie a etnografie FF UJEP v Brně, tajemník Matice moravské, samostatné sekce Československé historické společnosti a člen redakce Časopisu Matice moravské, zástupce ředitele gymnázia Třebíč. Autor četných knižních publikací o dějinách Třebíče a jejich židovském osídlení. Autorem několika desítek studií a článků publikovaných v ČR i v zahraničí.

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

Odborný asistent Ústavu religionistiky a odborný garant projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) na FF MU.

Pracovní odborné zaměření: teorie religionistiky, metodologie společenských věd, postkoloniální teorie a kulturální studia, náboženství a moderní společnost, orientalismus a akulturace východních náboženství v Evropě, náboženství Indie.

Dosažené vzdělání: Bc. (filozofie - religionistika), Mgr. a Ph.D. (religionistika + doplňující pedagogické studium).

Odborná praxe: výzkumný pracovník v rámci mezinárodního výzkumného projektu FP 7 REVACERN (Univerzita Vídeň, 2007), odborný pracovník Ústavu religionistiky FF MU (2008), odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU (od 2008), výzkumná a pedagogická činnost na FF MU a PF MU (od 2005), přednášky v zahraničí (Londýn, Messina, Krakov, Szeged), publikace v odborných časopisech (Religio, Sociální studia, Sociologický časopis, Acta Universitas Palackianae: Sociologica-Andragogica, Pantheon), publikace v pedagogických časopisech (Moderní vyučování), sbornících a monografiích, projekty podporované FP 7 (Evropská komise), GAČR, FRVŠ, Fond děkana FF MU, OP VK.

Mgr. Marie Hanzelková

Muzeum romské kultury, Brno.

Muzejní pedagožka, pracovnice poradny Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) v Muzeu romské kultury.

Pracovní odborné zaměření: příprava a realizace programů pro skupiny o romské kultuře a historii, spolupráce při vzdělávání romských dětí v Muzeu romské kultury.

Dosažené vzdělání: FF MU– Mgr.český jazyk a literatura, historie, doplňující pedagogické studium.

Odborná praxe: učitelka češtiny na SŠ, semináře starší české literatury na FF MU, půlroční stáž Universität Regensburg, DZS MŠMT: výuka češtiny pro cizince krajanská komunita Čechohrad (Ukrajina), výuka češtiny pro cizince UP Olomouc, muzejní pedagožka Muzeum romské kultury v Brně, koordinace projektů Kurzy romštiny (MŠMT), Vzdělávací programy o holocaustu (NFOH), Expert Assistance for the Parents of Socially Disadvantaged Children in the Area of Pre-School and Primary Education (REF).

PhDr. Jana Horváthová

Muzeum romské kultury, Brno. Historička, muzeoložka. Ředitelka Muzea romské kultury.

Pracovní odborné zaměření: Oral history – dokumentace hmotné a duchovní kultury českých, moravských a německých Romů, výtvarný projev Romů, sbírkotvorná činnost, tvorba stálé expozice

Dosažené vzdělání: odborná historie na FF MU; specializační studium muzeologie na FF MU

Odborná praxe: přednášková činnost (Univerzita Palackého, Masarykova univerzita, Muzeum romské kultury), výuka na různých typech a stupních škol, výuka úředníků samosprávy; lektorování učebnic dějepisu a literatury pro MŠMT; výzkumná a dokumentační činnost v Muzeu romské kultury, rozsáhlá publikační a editorská činnost, přednášky v zahraničí (Fraie Universität, Berlín; Bilgi Universitesi, Istanbul; Centre for Migration Research; Open Society Institut, Budapešť; Kino Kalderaš Elokuvateatteri Kino, Helsinky; European Comission, Brusel).

Mgr. Attila Kovács, PhD.

Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Dosažené vzdělání: Bc. a Mgr. historie a maďarský jazyk FF MU, religionistika FF MU, Ph.D. religionistika UK Bratislava.

Odborné zameranie: Súčasný islám, islámsky fundamentalizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe (zvláštnym zreteľom na PNA, Izrael a Jordánsko); náboženské a politické vodcovstvo a štátoprávne koncepcie v sunnitskom isláme; vizuálne, masmediálne a internetové podoby radikálných islámských hnutí (najmä hnutí Hamás, Palestínsky islámský džihád, Hizb at-tahrír a Hizballáh).

Odborná praxe: odborný asistent Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave, přednášky a odborné stáže v zahraničí (Brno, Szeged, Ammán, Budapešť), výzkumné granty, odborné studie v časopisech (Religio, Hieron, Sociální studia, Nový orient, Anthropos) a společných monografiích a sbornících.

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie.

Docent Katedry sociologie FF UP.

Pracovní odborné zaměření: sociologie náboženství, nová náboženská hnutí.

Dosažené vzdělání: PhDr. a Dr. (sociologie)

Publikační činnost: 7 monografií, 42 odborných studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících.

Výzkumná činnost: 3 granty Grantové agentury České republiky.

PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

Pracovní odborné zaměření: Srovnávací výzkum starověkých náboženství; interkulturní vztahy v raném judaismu a v raném křesťanství.

Dosažené vzdělání: PhDr. (historie), Mgr. (archeologie), Ph.D. (klasická filologie)

Odborná praxe: Vědecký pracovník Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV, Brno; vědecký pracovník a ředitel Ústavu pro etiku a religionistiku ČSAV, Brno; odborný asistent a vedoucí Ústavu pro etiku a religionistiku, společného pracoviště Filozofického ústavu ČSAV (AV ČR) v Praze a Filozofické fakulty MU v Brně; odborný asistent Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Člen výboru České společnosti pro religionistiku; výkonný redaktor a člen redakční rady časopisu Religio. Revue pro religionistiku. Výzkumná a pedagogická činnost na FF MU (granty HESP, FRVŠ, GAČR Fond děkana FF MU). Přednášky v zahraničí (USA; Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Německo). Účast na mezinárodních konferencích (Itálie, USA, Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko, JAR, Mexiko). Publikace v odborných časopisech (Religio, Filozofický časopis, Acta Comeniana, Nový Orient) a konferenčních sbornících. Redakce konferenčních sborníků. Učební texty a slovníková hesla.

Mgr. Eva Pechová

Klub Hanoi

Občanské sdružení Klub Hanoi

Jednatelka sdružení, koordinátorka projektů

Odborné zaměření: Migrace a integrace Vietnamců a Vietnamek v ČR, tradiční vietnamská kultura, vietnamské lidové zvyky.

Dosažené vzdělání: Mgr. (vietnamistika FFUK Praha), stáž Národní Univerzita v Hanoji (2001)

Odborná praxe: KOORDINÁTORKA PROJEKTU Vzdělávání vietnamských migrantů v Praze, Občanské sdružení Klub Hanoi (2009, 2010), PRACOVNICE MEDIÁLNÍHO ODDĚLENÍ, Člověk v tísni, o.p.s., mediální oddělení – sekce Migrace (2008), KOORDINÁTORKA PROJEKTU zaměřeného na vietnamskou komunitu v ČR, Organizace La Strada ČR, o.p.s (2007, 2008), KULTURÁLNÍ MEDIÁTORKA, La Strada ČR, o.p.s (2005, 2007).

Mgr. Jana Poláková

Muzeum romské kultury, Brno. Historička, etnoložka, vedoucí sbírkového oddělení; kurátorka Fondu řemesel, profesí a zaměstnání a Fondu dokumentace romského obydlí, vybavení a interiéru, zástupkyně ředitelky Muzea romské kultury.

Pracovní odborné zaměření: etnolog, dokumentátor CES.

Dosažené vzdělání: FF MU - Mgr. v oboru historie – etnologie.

Odborná praxe: Muzeum romské kultury: výzkumná činnost, koordinace projektů; pedagogická činnost na FF MU, přednášky v ČR i zahraničí (Slovensko), publikace v odborných časopisech (Národopisná revue), romských periodikách (Romano hangos), sbornících, autorka katalogu sbírkových předmětů MRK ve fondu tradičních romských řemesel, profesí a zaměstnání.

Mgr. Michal Schuster

Muzeum romské kultury, Brno. Historik, kurátor Fondu písemného materiálu, Fondu Sebedokumentace muzea a Fondu nesbírkové kolekce kopií archivních materiálů.

Pracovní odborné zaměření: dějiny Romů na území bývalého Československa, dějiny Romů v období 2.světové války, holocaust Romů.

Dosažené vzdělání: Mgr. (Historické vědy – Archivnictví, Historie, FF MU) ¨

Odborná praxe: historik a kurátor fondů v Muzeu romské kultury, člen oficiální české delegace ve Výboru pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, připomínámí a bádání o holocaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), publikace a přednášky pro laickou i odbornou veřejnost v ČR i zahraničí.

Mgr. Pavel Šindelář

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

Doktorské studium religionistiky na FF MU, externí spolupracovník Centra pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU

Odborné zaměření: náboženství Číny a východní Asie, náboženská politika ČLR, náboženství v soudobé čínské společnosti

Dosažené vzdělání: Mgr. (religionistika - etnologie).

Odborná praxe: odborný pracovník Centra pro studium náboženství Číny a Japonska FF MU (od 2009), výzkumná a pedagogická činnost na FF MU a PdF MU a FF UP Olomouc (od 2007), přednášky v zahraničí (Bratislava, Zurich, Adelaide, Wuxi), publikace v odborných časopisech a sbornících (Masaryk University Journal of Law and Technology, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Pantheon, Nový Orient, Religio: Revue pro religionistiku, Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike), projekty Fondu děkana FF MU a Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů.

Mgr. Zuzana Tlášková

Židovské muzeum v Praze.

Vystudovala judaistiku na HTF UK. V rámci doktorského studia studovala na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V současnosti pracuje v Židovském muzeu v Praze ve Vzdělávacím a kulturním centru jako lektorka. Zaměřuje se na dějiny Židů v období haskaly a moderních dějin.

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

vedoucí Ústavu religionistiky.

Pracovní odborné zaměření: teorie a metodologie religionistiky, nová náboženská hnutí, současná náboženská situace v ČR a transformace náboženství v moderní společnosti.

Dosažené vzdělání: mgr. (filosofie - religionistika), PhDr. (religionistika), Ph.D. (religionistika), doc. (religionistika)

Odborná praxe: odborný asistent na PF TUL (1998 - 2010), odborný asistent na FF MU (2003 - 2010), vedoucí Ústavu religionistiky (od 2005), docent (od 2010).

Působení v zahraničí: Krakov, Vídeň, Szeged, Lublin.

Publikace v odborných časopisech: Religio, Sociální studia, Aluze, Pantheon

Nejvýznamnější monografie: Náboženství a moderní česká společnost, Sociologie nových náboženských hnutí.

Mgr. Milada Závodská

Muzeum romské kultury, Brno. Romistka, knihovnice a kurátorka Knižního fondu, lektorka kurzů romštiny v Muzeu romské kultury.

Pracovní a odborné zaměření: romská literatura, romistická literatura, etnologie Romů, náboženství Romů.

Dosažené vzdělání: FF UK (Mgr. – Romistika; Historie – Obecné dějiny středověku); Husitská teologická fakulta UK (Mgr. – Religionistika).

Odborná praxe: romistka a knihovnice v Muzeu romské kultury, vedení vysokoškolských semestrálních kurzů (Univerzita J.E. Purkyně, Západočeská univerzita v Plzni) na téma romistika, dějiny Romů, romská literatura, etnologie Romů, zkušenosti s prací v neziskovém sektoru (Dženo), realizace kulturních projektů a programu Transition facility, publikace v Bulletinu Muzea romské kultury, v Romano Džaniben.

PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

Odborný asistent Ústavu religionistiky.

Pracovní odborné zaměření: teorie religionistiky, středověké křesťanství, ortodoxie a hereze v křesťanství, minority a jejich represe ve středověku, individuální religiozita v inkvizičních záznamech.

Dosažené vzdělání: Mgr. (francouzský jazyk a literatura – religionistika) a Ph.D. (religionistika).

Odborná praxe: odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU (od 2008), odborný pracovník Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (Oddělení speciální informatiky, od 2008), výzkumná a pedagogická činnost na FF MU (výzkumná od 2003, pedagogická od 2005), přednášky v zahraničí (Paříž), účast na mezinárodních a lokálních konferencích, četné granty a výzkumné projekty (GAČR, FRVŠ aj.), publikace v odborných časopisech (Journal of Religion in Europe, Revue de l'histoire des religions, Heresis, Religio).

Další aktivity: tajemník České společnosti pro religionistiku (od 2008).

Odborný garant:

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, Brno.

Odborný asistent Ústavu religionistiky a odborný garant projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME) na FF MU.

Pracovní odborné zaměření: teorie religionistiky, metodologie společenských věd, postkoloniální teorie a kulturální studia, náboženství a moderní společnost, orientalismus a akulturace východních náboženství v Evropě, náboženství Indie.

Dosažené vzdělání: Bc. (filozofie - religionistika), Mgr. a Ph.D. (religionistika + doplňující pedagogické studium).

Odborná praxe: výzkumný pracovník v rámci mezinárodního výzkumného projektu FP 7 REVACERN (Univerzita Vídeň, 2007), odborný pracovník Ústavu religionistiky FF MU (2008), odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU (od 2008), výzkumná a pedagogická činnost na FF MU a PF MU (od 2005), přednášky v zahraničí (Londýn, Messina, Krakov, Szeged), publikace v odborných časopisech (Religio, Sociální studia, Sociologický časopis, Acta Universitas Palackianae: Sociologica-Andragogica, Pantheon), publikace v pedagogických časopisech (Moderní vyučování), sbornících a monografiích, projekty podporované FP 7 (Evropská komise), GAČR, FRVŠ, Fond děkana FF MU, OP VK.