Užitečné odkazy

Užitečné odkazy


Na těchto stránkách najdete množství užitečných odkazů na další zajímavé webové stránky. Některé z nich jsou odkazy na neziskové organizace, které také poskytují služby v oblasti multikulturního a inkluzivního vzdělávání. Další jsou odkazy na zajímavé projekty, které poskytují rozličné služby a informace v oblasti sociální integrace a podpory menšin. Tyto stránky mohou být zajímavým zdrojem informací i materiálů do výuky. Poslední jsou zdroje dalších informací.

 

Neziskové organizace zabývající se mimo jiné multikulturním či inkluzivním vzděláváním

CEREHIS

Slovenský projekt podobný CERME. Jeho název je Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (CEREHIS). Jedná se o neziskovou organizaci, která usiluje o zprostředkovávání informací o náboženstvích a dějinách. Výsledky své práce chce prezentovat formou studií, monografií, přednášek a workshopů. Na webu CEREHIS brzy bude možné nalézt i výběrové odkazy na relevantní studie z historických a sociálněvědných odborných časopisů.  a jeho web naleznete na adrese http://www.cerehis.sk/.

Na Facebooku naleznete CEREHIS zde.

Brněnské Nezávislé sociálně ekologické hnutí (Nesehnutí)

Kromě jiného poskytuje služby školám v oblasti multikulturního vzdělávání v rámci projektu Multikulti challenge: Accepted

Liga lidských práv

Kromě široké právní agendy lidských práv se věnuje inkluzivnímu školství v rámci projektu férová škola.

Člověk v tísni

Poskytuje mimo jiné kvalitní služby školám v oblasti multikulturního vzdělávání a řadu užitečných studijních materiálů. Více informací naleznete zde.

Multikulturní centrum Praha

Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravuje program multikulturního vzdělávání: dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna (spolupracuje i v systému meziknihovních výpujčních služeb).

Nová škola, o.p.s.

Je nevládní, nezisková organizace, podporující vzdělávání menšin, především Romů a dětí cizinců.

 

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.
Jednotlivá pracoviště CPIV nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci CPIV dále poskytují odbornou pomoc při podávání projektů, konstrukci Individuálních vzdělávacích plánů a tzv. Školního podpůrného programu, zprostředkovávají vzdělávání pedagogickým sborům, nakupování pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání a pomáhají při získávání pedagogických pracovníků (asistent pedagoga, logoped atp.).
Brněnské Centrum inkluze sídlí na adrese Mezírka 1.

Kabinet multikulturní výchovy na Pedagogické fakultě MU

Rozsah aktivit Kabinetu multikulturní výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je široký. Učitele a učitelky na základních a středních školách mohou zajímat především vzdělávací kurzy českého jazyka pro žadatele o azyl a azylanty, příprava dětí 8. a 9. tříd k přijímacímu řízení na střední školy, doučování dětí a mládeže v romských rodinách (projekt "Domácí učitel"), nebo multikulturní poradenství.
Tato podpora může učitelům a učitelkám v mnohém usnadnit život a práci s dětmi-žáky azylantů a s dětmi z rodin, v nichž nemají potřebné podmínky a podporu pro zvládání učiva a náležitý rozvoj svého potenciálu.

 

Další zajímavé zdroje informací

 

Nový prostor

Jedná se o časopis se čtrnáctidenní periodicitou, tzv. street-paper, který prodávají lidé bez domova. Prodej Nového prostoru je pro ně cestou, jak se odrazit ode dna a znovu se integrovat do společnosti a zbavit se závislosti na cizí pomoci. Zároveň je ovšem Nový prostor podle mého soudu jednoznačně nejkvalitnější český společenský magazín a, jak říkám svým studentům, jediný český postkoloniální (jako "postkoloniální" se označuje jeden teoretický proud v soudobých společenských vědách) časopis. Kromě stálých autorů v něm publikují články na závažná společenská témata také společenští vědci a velice často nadějní doktorští studenti. Pro učitele a učitelky jsou články v časopise velice dobře použitelné jako podklady pro diskuse v rámci společenskovědních disciplín. Potěšitelné (zejména pro učitele a učitelky z menších měst, v nichž se NP neprodává) je, že archiv jednotlivých čísel je online a umožňuje stáhnout celá čísla ve formátu pdf. Učitele angličtiny by zase mohlo zajímat, že poslední článek čísla je často v anglickém jazyce a obsahuje i velice stručňoučký slovníček použitých výrazů. 

 

Romea
Občanské sdružení poskytující zpravodajský servis zaměřený na problematiku týkající se především otázek života romské menšiny v rámci majoritní společnosti, vydává časopis Romano voďori (který má i dětskou redakci), provozuje vzdělávací web plný informací o romské kultuře. Zaměřuje se také na prevenci a asistenci v případech diskriminace Romů.

Klub Hanoi

Občanské sdružení Klub Hanoi se zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.  Web Klubu Hanoi je bohatým zdrojem informací o vietnamské kultuře a životě Vietnamců v ČR. Klub Hanoi se snaží prosazovat princip rovného přístupu a rovných příležitostí pro Vietnamce, kteří u nás žijí,  usiluje o zvyšování jejich podílu na společenském dění v ČR a podporuje větší samostatnost jednotlivých členů vietnamské komunity a jejich aktivní participaci při řešení celospolečenských otázek.

 

Sociologický časopis

Sociologický odborný časopis vydávaný Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Publikuje řadu studií o sociálním vyloučení ve vzdělávání, percepci menšin a příbuzných tématech. Studie jsou dostupné zcela volně online.

SoÚ AVČR zpřístupňuje online také řadu svých knižních publikací.

 

Analýza podob a příčin segregace sociálně znevýhodněných žáků a žákyň

Analýza společnosti GAC pro MŠMT se zaměřuje na vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí sociálně vyloučených romských lokalit.

 

Projekt EDUMIGROM

Výzkumný projekt (2008–2011) zaměřený na otázku, za jakých podmínek a z jakých příčin se část žáků/žákyň z romského prostředí a z prostředí imigrantských rodin dostává ve vzdělávacím systému do odlišného (znevýhodněného) postavení v porovnání s vrstevníky pocházejícími z většinové společnosti. Vedle České republiky probíhal tento výzkum také v Dánsku, Francii, Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, ve Švédsku a Velké Británii. Na stránkách projektu je možno volně stáhnout publikace prezentující zjištění z České republiky i publikace, které zpracovávají a srovnávají zjištění ze všech zúčastněných zemích.

 

Inkluzivni škola.cz

Jedná se o informační portál zaměřený na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému. Obsahuje mimo jiné studijní materiály, výukové listy , příklady dobré praxe a další informace o postupu při začlenění žáka - cizince do prostředí české školy.

 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Jednou z oblastí zájmu je i vzdělávání. Na internetových stránkách naleznete informace podle jednotlivých lokalit a také podle oblastí. V sekci o vzdělávání je k dispozici řada dokumentů o současných problémech ve vzdělávání romských žáků. 


Portál holocaust.cz

Cílem těchto internetových stránek je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Internetové stránky holocaust.cz tak mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné. www.holocaust.cz

Terezínská iniciativa - Mezinárodní sdružení přeživších terezínských vězňů

Terezínská iniciativa dbá o to, aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří zahynuli během Šoa. Pro účely dokumentace a výzkumu historie terezínského ghetta a Šoa v českých zemích založila v roce 1993 Institut Terezínské iniciativy

 

Zajímavé projekty


Romský program Českého rozhlasu

Nabízí komplexní informační servis (aktuální dění, romská kultura, dějiny apod.) na svém webu  a Romské rozhlasové vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří", které běží na Čt1 - Radiožurnálu a na regionální stanicích Českého rozhlasu. Lze jej také poslouchat živě online, nebo z archivu zde.

Evangelická akademie Praha

Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Byla nominována na cenu Gipsy spirit za rok 2010.

Společně do školy - Jekhetane andre škola

Projekt organizace Zvůle práva, který usiluje o rovný přístup ke vzdělávání pro romské děti. Organizace projektem pomáhá zrušit nepřijatelné bariéry v českém školství. Společně do školy je současně koalicí nevládních organizací, která usiluje o naplnění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který v listopadu 2007 konstatoval diskriminaci romských dětí a kterým je ČR vázána.
Dža andre lačhi škola

Kampaň IQ Roma Servis upozorňující rodiče dětí, které organizace připravuje na základní školu, na důležitost výběru správné školy. Kampaň souvisí s činností organizace v oblasti zvyšování vzdělanostních šancí u romských žáků.